IT-Ord-T

T

 

T1 amerikansk beteckning för Internetanslutning. Mostvarar bandbredden 1,5 Mbps.
T2 amerikansk beteckning för Internetanslutning. Mostvarar bandbredden 6 Mbps.
T3 amerikansk beteckning för Internetanslutning. Mostvarar bandbredden 45 Mbps.
Tabeller på www kan man presentera information snyggt strukturerad i tabeller. Osynliga tabeller är viktiga för att få ordning på layouten på en webbsida.
Tag ett formateringstecken i HTML-kodning.
tagg försvenskning av engelska ”tag”, som kan översättas med ”uppmärkning”. Syftar på olda tillägg, knutna till ord eller andra objekt (som bilder) i datafiler. De läggs dit för att ge extra information om ordet eller objektet. En webbsida är full med taggar, som talar om för webbläsaren vilka stilar, storlekar och färger som ska användas, liksom vart olika länkar leder.
taligenkänning (speech recognition) översättning av talat språk till skrift med hjälp av datorteknik. ndvik beteckningen ”talförståelse”, som kan tolkas som om att datorn i någon betydelse förstår vad den talande menar.
talsvar används i telefonbaserade informationssystem. Den uppringande får muntligt svar på sina frågor av en dator. Oftast används inte talsyntes, utan kombinationer av ord, fraser och meningar som lästs in av en människa.
talsyntes innebär att en dator läser en text högt med mer eller mindre människoliknande röst. Utgångsmaterialet är vanlig skriven text eller fonetisk text.
TB med versaler (terabyte, tusen gigabyte)
TCP (transmission control protocol)  protokoll som delar upp strömmen av data i paket och garanterar felfri överföring.
TCP/IP (transmission control protocol/internet protocol) en samling av kommunikationsprotokoll som utgör den minsta gemensamma nämnaren och regelsamlingen för de datorer som kommunicerar i Internet.
tdma (time division multiple access) en teknik som låter flera användare dela på en förbindelse genom att man delar in signalen i tidsluckor, så kallad tidsdelning, Används bland annat i gsm-systemet.
te förkortning för det föreslagna prefixet tebi, som står för 1099511627776, den binära motsvarigheten till tera, alltså en biljard (tusen biljoner)
tebi föreslagen beteckning på 1099511627776, förkortat te. Det är lika med två upphöjt till fyrtio, och är den binära motsvarigheten till tera (en biljon). Där man tidigare felaktigt, men i brist på bättre term, har använt termer som terabyte ska man alltså gå över till termer som tebibyte, förkortat teB. Tebi ingår i en föreslagen serie med multipelprefix för det binära talsystemet. Se även kibi, mebi och gibi.

 

 

technology teknik, teknologi. Amerikanska företag skriver technology även där vi på svenska menar teknik. För det mesta bör alltså ”technology” översättas med teknik. Bara när ordet ”technology” verkligen används i betydelsen ”vetenskap om teknik” översätts det med teknologi.
Teckenkod en uppsättning regler för hur olika tecken ska representeras i form av nollor och ettor i en dator.
teckensnitt skriv hellre typsnitt
teknologi teknisk vetenskap. Engelska technology ska normalt översättas med teknik. När det verkligen är befogat översätter man det med ”teknologi”.
teletjänstcentral är Datatermgruppens svenska term för engelska ”call center”. En datorstödd telefonmottagning som utför tjänster åt kunderna. Teletjänstcentraler utför ofta tjänster åt flera olika företag. Vitt skilda telefonnummer går alltså till samma ställe. Ofta ligger teletjänstcentralerna mycket långt från de företag som de arbetar åt.
Telnet (terminal over network) protokoll för hantering avterminal uppkopplingaröver TCP/IP-förbindelser. Telnet-program används för att logga in på Internet-datorer och där exekvera andra program.
Teman ett antal fördefinierade ”mallar” med bilder och teckensnitt som följer med FrontPage 98 som man kan använda på sin webbplats.
tera multipelprefix för en biljon. Se även tebi
terminal betyder ändpunkt. I princip kan man kalla varje ändpunkt på en kommunikations kedja för terminal, till exempel en skrivare. I praktiken används ordet om en kombination av bildskärm och tangentbord, ansluten till en stordator eller minidator. En sådan terminal kallas för ”dum terminal”, eftersom den inte fungerar alls på egen hand. Numera används oftast persondatorer som terminaler till stordatorer och minidatorer.
Terminalemulering att använda ett program för att efterlikna en dataterminals funktioner. Terminalemulering gör att man kan använda en persondator som en terminal mot ett större datasystem.
text mining datautvinning ur text. Att söka efter information i stora textmängder. Patentbyråer använder text mining för att plöja igenom hundratusentals patenthandlingar. I grunden handlar det fortfarande oftast om mycket snabb fritextsökning efter ord och fraser.

 

 

threading trådning, spårning, länkning. Att programmera så att processer som pågår samtidigt i en dator sker oberoende av varandra som kompletta kedjor av instruktioner. Termen blev känd när IBM släppte OS2, där trådning är en förutsättning för att multikörning ska fungera. Processerna delar dock på gemensamma resurser som minne.
tidsdelning en nyare form av multiplex. Används i gsm-systemet för mobiltelefoner. Flera samtal samsas på samma frekvens genom att de delar upp tiden sinsemellan. Man talar om tidsluckor. Detta är möjligt eftersom kommunikationen är digital och lätt kan komprimeras. En nackdel är att varje telefonsamtal tilldelas sina tidsluckor och tar upp tid, även när det är tyst i luren. Jämför koddelning.
TIFF (tag image file format) vanligt format för bilder. Går att komprimera.
tilde tecknet ~ I url:er (webbadresser) står tecknet för en ”genväg”. På tilde-tecknets plats finns det egentligen en rad filnamn, åtskilda av snedstreck. Men dem slipper man alltså skriva ut. För att skriva tecknet fristående skriver man först tecknet, därefter trycker man på  mellanslagstangenten. (Egentligen hör tecknet hemma i spanska och portugisiska, där det alltid står över en bokstav.)
Tillståndslös kommunikation innebär att klient- och serverprogram inte upprätthåller någon förbindelse mellan överföringarna av data. Förbindelsen kopplas upp för varje dataöverföring och ned igen när den är klar.
TILT funktion som gör att man vrider på spelkontrollen iolika lägen för att få ex: en bil att svänga.
TIME står ibland för ”telecom, IT, media, entertainment”.
Tjänst i Internet-sammanhang kan en tjänst definieras som en service som kan nås på en dator någonstans i nätet, vanligtvis genom att man anropar ett server-program på datorn i fråga. Olika typer av tjänster baserar sig på olika protokoll och kräver därför ofta olika klient-program för att kunna utnyttjas. Multi-protokoll-program som WWW-läsarna kan dock utnyttja många olika tjänster.
Token Ring en teknik för lokala nätverk, uppfunnen av svensken Olof Söderblom 1986. Token Ring löser problemet med att förhindra kollisioner (att två datorer skickar meddelanden samtidigt i nätverket) genom att skicka runt en ”token”, vilket kan översättas med symbol, tecken eller stafettpinne, bland de anslutna datorerna. Endast den dator som för ögonblicket har stafettpinnen får skicka meddelanden. Token Ring har under 1990-talet mer eller mindre konkurrerats ut av Ethernet.
Torvalds, Linus finländaren Linus Torvalds är upphovsman till Linux, som han fortfarande bestämmer över. Han är också anställd på det omtalade företaget Transmeta.
touch screen pekskärm
tpc (transaction processing council) prestandamått för databaser och transaktionshantering, fastställd av organisationen med samma namn. De flesta kända mjukvaruföretag är medlemmar. Testet tpc-c från 1992 simulerar en arbetsplats och ger ett resultat som anges i transaktioner per minut, tpm. Tpc-c ersätter tpc-a och tpc-b, som organisationen inte stöder längre, och som kritiserades av vissa företag för att de nte gav realistiska värden. Tpc-d från 1995 är inriktad på beslutsstödssystem. En föreslagen tpc-e är avsedd för att mäta stora företagssystem.
transient obeständig. ett objekt är transient om det uppstår under en körning av ett program och sedan försvinner, senast när programmet är avslutat.
Transmeta ett företag som först blev känt genom att vara hemlighetsfullt och sedan genom att anställa Linux upphovsman Linus Torvalds. Först i januari 2000 visade Transmeta upp sin produkt, den snabba och strömsnåla processorn Crusoe, avsedd för bärbara datorer. Transmeta, som finns i Silicon Valley, leds av veteraner från kända processortillverkare som Motorola och Sun. Finansiering kommer bland annat från Paul Allen (Microsoft) och finansmannen George Soros.
transparens omärklighet. önskvärd egenskap hos datasystem. De ska göra vad man väntar sig av dem utan att det för övrigt märks eller stör arbetet.
tredimensionell (om bilder) 1. med djupverkan, vilket kan åstadkommas genom att man tar två bilder ur olika perspektiv och betraktar dem genom specialglasögon som i gamla Viewmaster. 2. ritad i tre dimensioner, men utan djupeffekt, Användaren kan vrida och vända på objekten på bildskärmen och kanske ”vandra omkring” bland dem. 3. tredimensionell projektion, till exempel hologram, som svävar som en spökbild i luften.
trigger en procedur som utlöses automatiskt när vissa data ändras i en databas. I princip kan  proceduren ha vilket syfte som helst, men oftast är den till för att se till att uppgifterna i databasen är korrekta, konsistenta och konsekventa samt att det görs följdändringar och tillägg.
trojansk häst ett program som tycks utföra en normal uppgift, men som innehåller en bakdörr eller ett attackprogram. En typ av virus.
trunkera korta av ett tal utan avrundning. 5,19 kan trunkeras till 5,1.
Truste en ideell organisation som slår vakt om den personliga integriteten på Internet. Bland medlemmarna finns IBM, Excite, Tandem och Wired. Webbföretag som följer Trustes riktlinjer får pryda sina webbsidor med ett särskilt märke.
Träff eller hit på engelska är antalet träffar ett webbdokument får, dvs hur många som adresserar sig till just en specifik sida på en webb.
Turbo/Auto switch vissa modeller har extra knappar för turbo, speed eller autofire. Dessa funktioner innebär att joysticken tar över / förbättrar vissa moment i spelet. Om man exempelvis tar autofire så innebär det att joysticken skjuter automatiskt med hög hastighet,om man skulle utföra detta moment själv skulle det innebära att man är tvungen att trycka väldigt for på fire-knappen. Turbo innebär bara eldgivning med hög hastighet.
turingmaskin (generell turingmaskin) en teoretisk dator, uttänkt av den engelske matematikern Alan Turing. Den består av en hålremsa som matas fram och tillbaka genom ett läs- och skrivhuvud enligt olika regler. I princip kan allt som kan göras på en dator av modern typ även göras på en generell turingmaskin. Turingmaskiner har aldrig byggts för praktiskt bruk, utan brukar simuleras i dator. De är långsamma, men tacksamma när man vill belysa grundprinciper inom datorvetenskapen.
Twintin ett chips för dtm-kommunikation, utvecklat av Netinsight. Chipset är avsett för dataväxlar och kan hantera ett kontinuerligt flöde av data som ljud och video utan att belasta resten av växeln.
two-phase commit ändring i synkroniserade databaser exakt samtidigt. Ändringen utförs först när alla berörda databaser meddelat att de är klara för ändringen.
typeface typsnitt
typosquatting en form av cybersquatting. Man registrerar felstavade kända företagsnamn som domännamn på internet, till exempel amazom.com för amazon.com. Syftet är förstås att folk av misstag ska komma till sidan och sedan stanna där. Typo betyder tryckfel.
typsnitt (typeface) en utformning av alfabetet med siffror och andra tecken. Kända typsnitt är Times och Helvetica. Typsnittet omfattar tecken i alla storlekar. Ett typsnitt i en bestämd storlek, till exempel 9 punkter, kallas för stil (engelska font). Begreppen typsnitt och font förväxlas numera ofta.