IT-Ord-K

K

 

k står för kilo, alltså 1 000. I databranschen står det ofta för det näraliggande 1024, två upphöjt till tio. För att skilja mellan 1000 och 1024 föreslogs på 80-talet att 1024 skulle betecknas med K. Detta har inte blivit allmänt accepterat. 1999 föreslogs i stället att 1024 skulle betecknas med kibi, förkortat ki. Det ingår i en serie liknande multipelprefix: mebi, gibi, tebi och så vidare.
kanal i pushteknik motsvarar en kanal grovt sett en kanal i tv. Den som har en pushklient som Pointcast, Backweb eller nyare versioner av Navigator och Internet Explorer väljer att prenumerera på en eller flera kanaler. Det är nyheter, underhållning eller reklam från olika företag som sänds över Internet till mottagare som begärt det. Till skillnad från tv är kanalens innehåll ofta anpassat till mottagarens önskemål.
kaskadmall cascading stylesheet) syftar på en webbläsares förmåga att hantera flera konkurrerande stilmallar (stylesheets). Sidmakaren kan ha bifogat en stilmall, medan webbläsaren har en annan och användaren kanske har skapat en tredje. Om webbläsaren klarar kaskadmallar kan den välja mellan mallarna enligt användarens anvisningar.
kB Kilobyte, med gement k
kbit/s förkortas på detta sätt (kilobit per sekund)
kedjekoppling (daisy chain) ett sätt att koppla samman datortillbehör i serie: A kopplas till B, som kopplas till C, som kopplas till D, och så vidare. Namnet kommer av den amerikanska vanan att fläta ihop tusenskönornas skaft till långa rep.
kernel kärna
key recovery en föreslagen teknik för att ge statsmakten en ”bakdörr” till krypterade meddelanden. Krypteringsnyckeln krypteras separat och bifogas meddelandet. Polisen vänder sig, efter att ha fått tillstånd av domstol, till en organisation som förvaltar nyckeln till nyckeln. Organisationen dekrypterar nyckeln och lämnar över den till polisen, som sedan kan dekryptera själva meddelandet. – Ofta används key recovery om alla slag avnyckeldeponering.
ki föreslagen förkortning för kibi, som står för 1024
kibi föreslagen beteckning för 1024, förkortat ki. Syftet är att man ska slippa använda beteckningen kilo, som ju står för exakt 1 000. Ingår tillsammans med mebi, gibi och tebi i en serie multipelprefix anpassade till det binära talsystemet.
kif (knowledge interchange format) ett språk för utbyte av kunskap mellan dataprogram. Kif ska bli ett universellt språk, som kan beskriva allting. Det ska kunna användas för kommunikation mellan dataprogram och som mellanled i översättning mellan två olika programspråk. Ingår liksom kqml i amerikanska försvarsdepartementets satsning knowledge sharing effort, som går ut på att möjliggöra återanvändning av lagrad kunskap.
kilo multipelprefix för tusen, jämför kibi. En tusendel heter milli.
Kilobyte (kB) 1024 byte
klase cluster (stavas även kluster på svenska). flera sammankopplade stor- eller minidatorer som fungerar som en enhet (datorgrupp). Även: flera sektorer på disk som läses i grupp.
Klient (client) program (oftast på en persondator) som utnyttjar de tjänster som erbjuds av en server.
Klockfrekvens ett mått på hur snabbt en processor har ställts in för att arbeta. Klockfrekvensen mäts i megahertz (MHz), dvs miljoner svängningar per sekund, och avser hastigheten hos den puls som en oscillator avger. Klockfrekvensen är avgörande för hur snabbt processorn kan utföra interna operationer.
kluster kan även stavas cluster
knäckare svensk term för ”cracker”, föreslagen av Datatermgruppen. Kriminell hackare, datavandal.
koddelning en form av multiplex. Mest känd som den kommande digitala mobiltelefonitekniken  cdma. Innebär att många telefonsamtal delar på det tillgängliga frekvensområdet på  ett sätt som utnyttjar kapaciteten maximalt. Under pauser i ett samtal kan till exempel det lediga utrymmet användas för ett annat samtal. Man har inte frekvensdelning eller tidsluckor, utan samtalen blandas fritt och varje samtal identifieras genom en unik kod.
kollaboratorium collaboratory. Skämtsam beteckning på nätverksbaserat vetenskapligt samarbete, där stora datamängder (rörliga bilder, simuleringar, röntgenbilder) utbyts i realtid mellan forskare på geografiskt åtskilda platser.
kompilator ett program som omvandlar källkod (som skrivits i ett programspråk) till exekverbar binärkod. Kompilatorn måste vara anpassad till det operativsystem och den dator som programmet ska köras på.
kompilera köra ett program skrivet i ett programspråk genom en kompilator så att källkoden  skrivs om till exekverbar binärkod.
Komprimera minska en fils storlek. Exempelvis kan man komprimera bilder till en tiondel av deras ursprungliga storlek utan att det mänskliga ögat kan uppfatta någon kvalitetsförsämring. Se även förstörande kompression.
Komprimering metod att ta bort redundanta (överflödiga) data ur datafiler för att få dem att ta mindre plats och överföras snabbare i nätverk. Vanligaste komprimeringsprogrammen är PKZIP för PC och Stuffit för MacOS. Komprimerade filer måste expanderas – i regel med samma program som packade ihop dem – innan de kan användas.
kondensat se hashvärde
konfiguration betyder inställning av olika detaljer i ett datorsystem så att delarna passar ihop och helheten motsvarar användarens önskemål. Inom systemutveckling används ordet om helheten av olika systemkomponenter.
konjunktion är i formell logik detsamma som och. Påståendet ”A och B” är sant enbart om både A och B var för sig är sanna. Sökvillkoret ”A AND B” tar, om man använder det i en sökmaskin på webben, fram webbsidor som innehåller både A och B.
kontantkort (cash card) ett plastkort som lagrar pengar i digital form. Man betalar i särskilda kortläsare och när pengarna är slut kan man fylla på mer pengar. Pengar påkontantkort hanteras som mynt och sedlar – de tillhör innehavaren och tappar man bort dem så kan de inte spärras. De är borta. Ingen annan håller reda på pengarna. – Se även Cashkort.
Konto (användarkonto) identifikation av en användare av ett datasystem. Användarkontot är vanligen kopplat till ett användarnamn (”login”) och ett lösenord.
kontrakt används i objektorienterad systemutveckling för att specificera relationerna mellan objekt. Gör det lättare att se hur ändringar i en klass påverkar instanser av klassen och andra objekt som samverkar med instanser av klassen.

 

 

kqml är ingen släkting till sgml eller html, utan betyder knowledge query manipulation language. Det är en föreslagen standard för interaktion mellan agenter. Den ska fungera oberoende av programspråk och operativsystem
kraftåterkoppling en teknik som används inom virtuell verklighet (vr) för att ge användaren en illusion  av att de virtuella objekten har hårdhet och tyngd. Man ska kunna gripa en virtuell boll med handen och känna att det tar emot. Det kräver att vr-handskar och andra attiraljer har inbyggda motorer som i realtid reagerar på rörelser.
kretskopplad (circuit switched) används om tele- och datakommunikation. En förbindelse är  kretskopplad om det finns en öppen, obruten förbindelse hela vägen mellan sändare och mottagare så länge kommunikationen pågår. Den kretskopplade förbindelsen är  alltså reserverad för samtalet så länge det pågår, även om det är tyst i luren. (Med  dtm hanteras det problemet.) Vanlig telefoni är kretskopplad, men ip-telefoni är det inte.
kringutrustning (peripherals) skrivare, minnesenheter, modem, bildläsare och andra datortillbehör, särskilt när man talar om större system.
Kropp varje webbsidas HTML-fil har under huvudet en kropp varuti det huvudsakliga innehållet i webbsidan finns. Se även huvud.
Kryptering ett begrepp för en rad olika metoder att göra meddelanden oläsbara för utomstående, d.v.s. personer som inte har tillgång till de kodnycklar som används för att kryptera meddelandena.
källkod source code) är datorprogrammets urversion, skrivet i programspråk. Till skillnad från  binärkoden är källkoden begriplig för människor med vissa förkunskaper. Många företag skyddar därför källkoden som en affärshemlighet, men det blir allt vanligare att man i stället offentliggör källkoden.
kärna (kernel) ett renodlat operativsystem. Funktioner som inte är strikt nödvändiga för datorns funktion hålls åtskilda från kärnan i särskilda moduler. Även: en delmängd av ett programspråk, core language, som innehåller allt som behövs för att konstruera resten av programspråket. En hårdstrippad kärna kallas för mikrokärna.