IT-Ord-D

D

 

Daemon (inte ”demon”) ett program som är igång kontinuerligt och sköter ofta åter kommande arbetsuppgifter. En vanlig daemon är httpd, http daemon. Det är ett program som körs i en webbserver och som väntar på och exekverar beställningar av webbsidor från användare. Daemon kan inte utan vidare översättas med ”demon”, eftersom det ordet också finns i datasammanhang, och har en annan betydelse.
Daisy chain (kedjekoppling) ett sätt att koppla samman datortillbehör i serie: A kopplas till B, som kopplas till C, som kopplas till D, och så vidare. Namnet kommer av den amerikanska vanan att fläta ihop tusenskönornas skaft till långa rep.
Dap (directory access protocol) en katalogstandard för Internet. Kopplar samman namn, användarnamn och nätadress. En del av X.500-standarden.
Darpa (defense advanced research projects agency) hette tidigare bara Arpa. USAs motsvarighet till försvarets forskningsanstalt. Mest känt för nätverket Arpanet, numera mer känt som internet. Arpa stödde även utvecklingen av TCP-IP och Berkeley-versionen avUnix. Byter namn från Arpa till Darpa och sedan från Darpa till Arpa med jämna mellanrum.
Dasd (direct access storage device) stordatorvärldens namn på hårddiskar.
Data (som förled:) heter det dataföretag eller datorföretag? Den vanliga regeln är att man använder förleden dator- när det handlar om hårdvara. Förleden data- använder man naturligtvis om data, men även när det handlar om datorprogram. Den övergripande termen är data-. IBM, som tillverkar både hårdvara och mjukvara, bör alltså kallas för ett dataföretag.
Data mining översätt med datautvinning, datagrävning, informationsutvinning, men hänvisa till data mining
Data warehouse skriv informationsutvinning, men hänvisa till data warehouse
Data warehousing skriv informationslagring
Databas en sökbar samling av datorlagrad information.
Datablade tilläggsenheter till objektrelationella databaser enligt ett system som utvecklats av Informix. Genom att lägga in ett datablade ger man databasen förmåga att utföra nya arbetsuppgifter, till exempel att visa digital video.
Datamodell en beskrivning av en databas, bestående av en fysisk och en logisk del. Den logiska datamodellen beskriver hur databasen ska se ut i allmänna termer – den tar till exempel inte ställning till vilken databashanterare som ska användas. När den logiska datamodellen är införd i databasen går den under benämningen fysisk datamodell och är systemberoende.
Datautvinning (data mining) letande efter intressanta och framför allt lönsamma statistiska samband och andra data i stora datamängder. I detaljhandeln används datautvinning för att ge bättre exponering av varorna. Ett klassiskt exempel är den amerikanska varuhuskedjan som upptäckte att försäljningen av både öl och blöjor ökade på fredagar. När dessa varor flyttades intill varandra ökade försäljningen av båda. Förklaringen var att småbarnspappor brukar handla just på fredagar.
Datorpost (e-post) En metod att sända elektroniska meddelanden över datanät.
Datorvirus programkod som döljer sig inne i nyttoprogram och kopierar sig vidare till andra program, för att sedan utlösas och ställa till med oreda vid något givet tillfälle efter att det spridit sig tillräckligt.
dbms database management system eller databashanteringssystem. Program för upprättande och underhåll av databas. Kallas ofta helt enkelt för databas, men databasen är egentligen innehållet, inte behållaren.
DCOM (distributed common object model). distributionen av COM.
DDE (dynamic data exchange) en objektteknik från Microsoft som sedan utvecklades till OLE och sedan vidare till ActiveX.
decss ett program som dekrypterar dvd – skivorna är alltid krypterade med programmet css. Decss har framställts som ett hot mot musik- och filmbranschen, eftersomdet påstås möjliggöra piratkopiering av dvd. Detta är irrelevant, eftersom dvd kan piratkopieras utan att man dekrypterar dem, och sedan kan kopiorna spelas i alla dvd-spelare. Decss togs fram av två norska hackare för att göra det möjligt att spela dvd på datorer med Linux – ingen ville betala en css-licens för Linux.

 

 

dect (digital european cordless telecommunications) en europeisk standard för trådlös digital telefoni. Medger en räckvidd på ungefär 200 meter och dataöverföring med upp till 384 kbit/sekund.
dedicate översätts med ”reservera”. en ”dedicated server” är en server som endast används för en bestämd arbetsuppgift, till exempel e-post. Översätts med ”reserverad server”. Dedicera bör sparas för uttryck som ”boken är dedicerad till hans fru”. ”Dedicated” betyder även ”hängiven”. – Notera att i ”dedicate” uttalas c som k, men i ”dedicera” uttalas c som s. Det följer regeln att c, när det står framför de ”mjuka” vokalerna e, i, y, ä och ö,uttalas som s, men c blir k framför de ”hårda” vokalerna a, o, u och å.
dedicera ”dedicated server” bör översättas med ”reserverad server”. ordet ”dedicera” bör endast användas i sammanhang som ”han dedicerade boken till sin fru”. – Notera att c uttalas som s i ”dedicera”, trots att engelska ”dedicate” har k-ljud. Detta följer den allmänna regeln att c uttalas som s framför de ”mjuka” vokalerna e, i, y, ä och ö, men c uttalas som k framför de ”hårda” vokalerna a, o, u och å.
default (förvalt värde, standardvärde) när man gör en utskrift brukar ”antal exemplar” vara satt till 1. Det är ett förvalt värde. Det gäller alltså om man inte ändrar det. Mindre lättfattliga förvalda värden finns i operativsystem, nätverk och i tillämpningar. Utan förvalda värden skulle användaren få ägna timmar åt alla inställningar. ”Standardvärde” är en äldre svensk översättning av defaultvärde, men Datatermgruppen rekommenderar ”förvalt värde”.
defragmentering att samla ihop filer som är fragmenterade, alltså uppdelade i småbitar och spridda över hårddisken, så att de blir sammanhållna och ligger på ett enda ställe.
deklarativa språk är till exempel Prolog. I sådana språk behöver programmeraren inte ange i vilken ordning instruktionerna eller reglerna ska utföras. Den uppgiften sköter kompilatorn. Sådana språk är praktiska när man skriver program som ska lösa komplicerade problem. De används ofta inom artificiell intelligens.
demon en demon, som inte är samma sak som en daemon, är ett program som ligger vilande tills vissa villkor är uppfyllda. Ett exempel kan vara vissa hjälpsystem, som aktiveras automatiskt när användaren trasslat till det, eller vissa ledtrådar eller andra hjälpmedel som plötsligt dyker upp i dataspel.

 

 

denial of service attack datasabotage som leder till att en tjänsteleverantör på internet inte kan sköta sina åtaganden mot kunderna. Det finns flera sätt. Alla går ut på att sända så  många meddelanden till tjänsteleverantören att dennes datorer inte kan hantera dem. Systemet slutar då att fungera. Denial of service attacks leder inte till att data kommer på avvägar eller förstörs, men kan ändå vålla stora ekonomiska skador. Distributed denial of service attack (dds) är ett samordnat angrepp från många datorer.
deploy (utplacera) en från början militär term som numera används även om datorsystem. Kan ofta översättas med ”använda”, ”ta i bruk” eller ”driftsätta”. Utplacera är den vanliga militära översättningen av deploy.
design konstruktion, formgivning, design. ”Design” har en djupare innebörd på engelska än på svenska. ”To design a computer” kan oftast översättas med ”att konstruera en dator”. Svenska ”designa” är vanligen synonymt med ”formge”, alltså mer estetiskt än ingenjörsmässigt. – I systemutveckling används ”design” om den fas när man ”gör upp ritningarna” till systemet, alltså fasen mellan kravanalys och implementering.
DFS (distributed file system) ett nytt filsystem för Windows NT från Microsoft som även ger biblioteksfunktioner liknande NDS.
dhcp (dynamic host configuration protocol) ett protokoll som automatiskt tilldelar datorerna i ett nätverk ip-adresser, så att de kan anslutas till internet.
dhtml (dynamisk html) en lös term för olika tillägg till html. Gemensamt för dem är att de förvandlar html-sidor från statiska (orörliga) till dynamiska. En dynamisk html-sida kan ha element som påverkas av musrörelser och rör sig över sidan. Sådant är i vanlig html bara möjligt om man använder tilläggsprogram som Java.
Dialer programvara eller funktion i PC:n som sköter uppkoppling via uppringbar förbindelse (modem) till en Internet Provider. Överföringen av information mellan PC:n och Providern sker normalt med PPP, eller den äldre standarden SLIP (Serial Line Internet Protocol).
Diffie-Hellmann en algoritm för asymmetrisk kryptering. Är varken bättre eller sämre än RSA-algoritmen, men gratis. Matematiskt sett är RSA och Diffie-Hellmann, liksom andra algoritmer för asymmetrisk kryptering, ganska lika.

 

 

digital skriven med siffror, utan mellanvärden. Alternativet är analog. Digital information kan skyddas mot förändringar enklare än analog information, till exempel genom check summor. Det binära talsystemet som används i datorer är digitalt, men digitalt är också det vanliga talsystemet med siffrorna 1-10 och alla andra siffersystem.
Digital joystick ger alltid fullt utslag, passar för sportspel och plattformspel där man är beroende av snabba reaktionstider.
digital signatur motsvarigheten till namnteckning och sigill i digitala dokument. Visar att dokumentet inte har ändrats på vägen och att avsändaren är äkta.  En digital signatur är en radda med bokstäver och siffror som bifogas ett meddelande. Teckenröran utgör ett kondensat av meddelandet, och har räknats fram med en känd algoritm. Efter att ha tagit fram kondensatet krypterar avsändaren det med sin privata nyckel och skickar det till mottagaren. Mottagaren dekrypterar kondensatet med avsändarens publika nyckel. Sedan gör mottagaren själv ett kondensat av texten i meddelandet. Om de två kondensaten är exakt identiska vet mottagaren att meddelandet inte har förvanskats på vägen och att avsändaren är äkta. När man använder digitala signaturer behöver man inte kryptera själva texten, men man kan göra det om man vill.
dimm (dual inline memory modules) stavas med gemener.
Direktuppspelning dataöverföring via Internet som spelas upp på en gång medan den laddas ned. Kan t ex vara ljud eller video. Motsatsen är att spela upp först när hela överföringen är klar.
disjunktion är i formell logik detsamma som ”eller”. Vanligtvis avser man en inklusiv disjunktion, alltså ”A eller B eller båda”. I boolesk algebra betecknas inklusiv disjunktion med OR.
distribuerad (distributed) används om datasystem som bygger på samverkan mellan data och programkomponenter som är spridda (distribuerade) över flera datorer, som kan vara geografiskt åtskilda, kanske till och med finnas i olika länder.
divis samma sak som bindestreck. Stavas med ”i” och ska inte blandas ihop med ”devis” som betyder slagord, valspråk.
D-kanal logisk ISDN-förbindelse med en överföringskapacitet på 16 kbit/s; används huvudsakligen för styrsignalering men kan även utnyttjas för dataöverföring.
dll (dynamic link library) en samling programmoduler som används av flera olika tillämpningar i Windows. De lagras i separata filer och har filtillägget dll.

 

 

dmz (demilitariserad zon) (efter buffertzonen mellan Nord- och Sydkorea). en dator eller ett nätverk som fungerar som skydd mellan ett företagsnätverk och internet. Syftet är att skydda mot datorintrång och sabotage. En dmz släpper bara igenom material utifrån om det har beställts av användare på företagsnätet.
DNS (domain name system) Service som översätter datorers namn som t.ex. www.it.ki.se till IP-nummer som t.ex. 130.237.98.30. Varje Internet-domän har minst en dator som fungerar som DNS-server och gör översättningar till IP-nummer. Finns det fler DNS-servrar i en domän kan de benämnas som primary respektive secondary server beroende på vilken prioritet de har. Kallas även name-servers.
doc filnamnstillägget .doc står för ”document” och betecknar textfiler från Microsoft Word, Wordperfect, Framemaker, Framebuilder, Displaywrite, Wordstar och kanske ytterligare några ordbehandlare och liknande program.document type definition =dokumenttyps definition, se dtd
dom (document object model) en specifikation från World Wide Web-konsortiet för hur xml- och html-dokument ska kunna hanteras som objekt av programmerare. Man ska kunna skapa dokument, söka i dem och ändra dem. Gränssnittet är skrivet i Java. Com ska inte förväxlas med Microsofts specifikationer dom och dcom.
Domän ett sätt att namnge och gruppera datorer som är anslutna till Internet och e-postadresser på Internet. Namnen är hierarkiskt uppdelade i domäner som går från mindre grupper till allt större. En vanlig struktur för en domän är avdelning.organisation.land.
Domännamn det namn som du skriver in på bildskärmen för att logga in i nätverket.
Dos (disk operating system) avser oftast MS-Dos, Microsofts (=MS) operativsystem som blev en faktisk standard eftersom den användes i IBM PC under namnet PC-Dos. Ligger till grund för versionerna 1-3 av Windows. Bygger på Qdos (quick and dirty operating system), som i sin tur var en 16-bitarsvariant av CPM, som runt 1980 var något av en standard för 8-bitars persondatorer.
dot snot (snor.unge) en mycket ung person som har blivit miljonär på sitt webbföretag.
Double Shock två stycken inbyggda motorer ger ungefär samma effekt som force feedback, fast i spelkontroller för Playstation, gör att spelkontrollen skakar och hoppar.
dpi (dots per inch) bildpunkter per tum. Vanligt mått på upplösningen i en skrivare, normalt 300-600 dpi. En tum är 25 millimeter, så 300 dpi är 12 bildpunkter per millimeter.
dram (dynamic random access memory) en variant av ram. Dram-minnen tappar laddning successivt, och förlorar därför data trots att strömmen är påslagen. Ett dram-minne måste därför friskas upp kontinuerligt.
dsl (digital subscriber line) kallas även för xdsl. En grupp tekniker (mest känd är adsl) för att överföra stora datamängder som digital video eller multimedia över vanliga telefonledningar. Förutsätter att data komprimeras kraftigt, och att abonnenten skaffar sig en dekoder som ”packar upp” det komprimerade materialet. Adsl är telefonbolagens lösning på problemet med ”de sista hundra metrarna”, alltså hur man får in data med hög bandbredd i folks bostäder. Alla har ju telefon.
dsom (distributed system object model). den distribuerade versionen av som. Fungerar även om objekten finns på olika datorer i nätverk.
D-Sub vanlig kontakt för seriekommunikation i t.ex PC. Oftast 25-polig eller 9-polig. Kallas också DB-25, eller DB-9.
dtd (dokumenttypsdefinition). inom xml och sgml en specifikation av hur ett dokument av en viss typ ska vara uppbyggd. Dtd:n för ett brev kan omfatta delarna adressat, avsändare, hälsningsfras, text, och avslutningsfras i denna ordning. Delarna kan i sin tur delas upp i mindre delar. Adressat kan bestå av namn, utdelningsadress, postnummer och ort. En dtd fungerar som en mall för skribenten. Den underlättar också grafisk presentation av dokumentet samt automatisk sökning och lagring av data. Ett dataprogram kan till exempel med hjälp av dtd:n automatiskt hitta adressupgifter i ett elektroniskt brev och lagra dem i en databas. Jämför parser.
dtm (dynamic synchronous transfer mode) en bredbandsteknik som är anpassad för ljud och bild. Utvecklad av svenska företaget Netinsight. Dtm är kretskopplat (till skillnad från atm), men utnyttjar – som ordet ”dynamic” antyder – i varje ögonblick inte mer kapacitet än vad som behövs.
dual band nät för gsm och DCS 1800. Skriv tvåbands mobiltelefoni dunstvara = svenska för vaporware. Ett av många ord på -ware. Syftar på produkter som har lysande egenskaper när säljarna pratar om dem på datamässan, men som aldrig levereras.
dvd (digital video disk eller digital versatile disk) ett laserdiskformat som ersätter cd:n. Skivorna är lika stora som dagens cd och cd-rom, men rymmer sju gånger mer data. En komplett långfilm ryms på en disk. Dvd har tätare datalagring, använder datakompression (mpeg2) och standarden medger såväl dubbelsidiga diskar som lagring i dubbla skikt, vilket ökar kapaciteten ytterligare. Spelare för dvd ska kunna spela även gamla cd, men inte tvärtom.
dwdm (dense wavelenghth division multiplexing) en teknik som ökar kapaciteten i optiska fiberkablar. Man sänder många signaler parallellt i samma kabel, var och en på sin egen våglängd (färg). Varje signal bär på tusentals meddelanden.
dynamisk webbsida en dynamisk webbsida har ett föränderligt innehåll. Det kan förändras med tiden eller med ledning av betraktarens önskemål.