IT-Ord-C

C

Cache-minne en typ av närminne hos datorn för att snabba upp läsning och skrivning.
Cad computer assisted (aided) design. Interaktiv teknik för att göra ritningar och konstruktioner på dataskärm. Äldre versioner var ofta tvådimensionella och efterliknade till formen traditionell ritteknik. Numera används tredimensionell visualisering, och cad-ritningen kan tas som underlag för simuleringar eller direkt styra tillverkningsprocessen.
call center teletjänstcentral
cam computer assisted (aided) manufacturing. Datorstyrd tillverkning, vanligtvis med utgångspunkt från cad. Ofta skriver man cad-cam. Ett enkelt exempel är programmering av numeriska svarvar med data direkt från en cad-ritning.
case (computer aided software engineering) Datorstödd systemutveckling. Datorbaserad teknik för en eller flera faser av ett programs livscykel, som analys, design, implementering och underhåll.
case sensitive  (”skiftlägeskänsligt”) engelsk term för att ange att byten mellan gemener och versaler i kommandon och filnamn har signifikans, d.v.s. att ett program inte tolkar tecknen A och a som om de har samma betydelse. Operativsystemet UNIX är case sensitive, vilket leder till att URLar som pekar på filer i UNIX-system också är det.
Cc (carbon copy) är ett adressfält på e-postformulär. Det betyder ”kopia till”.
CCITT heter numera Itu
cdma (code division multiple access) En form av koddelning.
CEO brukar motsvara svensk vd. Se även president.
CERN det europeiska partikelfysiklaboratoriet i Genève, Schweiz. Födelseplats för World Wide Web (www).
Cert betyder ingenting numera. Från början stod det för ”computer emergency response team”. Cert Coordination Center (CertCC) drivs sedan 1988 av Carnegie Mellon-universitetet på uppdrag av Software Engineering Institute som finansieras av amerikanska staten. CertCC är datorvärldens larmcentral, bemannad av säkerhetsexperter 24 timmar om dygnet. Det slår larm och ger råd om virusattacker och andra datasabotage samt om andra säkerhetsproblem. Förutom CertCC finns andra liknande grupper med namnet Cert. De är oberoende av CertCC, men samarbetar.
CertCC se Cert
CGI (common gateway interface) gränssnitt för att slussa data från en WWW-server till ett annat program (på server-sidan). Används för att åstadkomma interaktiva tjänster som databssökningar och andra programkörningar via WWW.
Cgm (computer graphics metafile) Se webcgm
Chatta delta i ett irc-samtal.
Chunking informationsindelning på webbsidor. På svenska kan man kalla det för klungindelning.
circuit switched kretskopplad
cit (computer integrated telephony) Se cti.
Client/Server teknik där två program utbyter instruktioner och data med varandra. Användaren arbetar mot klientprogrammet och behöver inte se det bakomvarande serverprogrammet. WWW, Gopher, WAIS, Archie och FTP är exempel på client/server-tillämpningar.
Clipper ett chips som ingick i ett förslag från Clinton-administrationen om att ge myndigheterna en bakdörr till krypterad information. All data- och teleutrustning skulle ha chipset inbyggt och använda det för kryptering. Chipset skulle vara så konstruerat att myndigheterna hade tillgång till en speciell nyckel för avlyssning, som skulle tillåtas efter domstolsbeslut. Efter kraftiga protester skrinlades förslaget.
Cluster stavas kluster på svenska
Cm (configuration management) Konsten att hålla ordning på stora utvecklingsprojekt, så att man vet var allt finns, vem som har gjort vad, vad som har ändrats, vem som har ändrat det och hur systemet motsvarar beställarens krav.
COM (common object model)
Compact HTML en förenklad form av html som används i det japanska I-mode-systemet.
CompuServe en kommersiell BBS-tjänst som har funnits i USA i c:a 10 år. Här finns en mängd information samlad. Har på senare tid köpt upp SPRY (som utvecklade Mosaic) och kommer därmed att integrera sig mera med Internet. Andra aktörer på denna online-marknad är bl a America Online.
concurrent engineering integrerad produktutveckling. Betyder att flera processer i utvecklingen löper  parallellt, så att man blir klar snabbare.
Convergence sammanstrålning, konvergens. Syftar på hur datateknik, mobiltelefoni, tv, kabel-tv och video blir allt mer lika varandra. Video sänds över datanätet, och en digital tv är ett slags dator.
Cookie ett kort meddelande som ibland skickas mellan din dator och webbservern när du webbsurfar. Innehåller uppgifter om dig och din dator, liksom vad du tittar på, när och hur länge. Man kan vägra att utväxla cookies, men då blir man inte insläppt på vissa webbsidor. När man läser om journalister som tvingar politiker att lämna ut sin cookie-fil avses troligen history-filen, som ger exakt information om vilka webbsidor som användaren har besökt.
Copyleft ett sätt att offentliggöra programkod (eller annat upphovsrättsligt skyddat material) för fritt bruk. Vem som vill får använda programmet, ändra programkoden, göra tillägg, införliva koden i andra program och skicka vidare. Men med copyleft krävs att den som gör detta i sin tur också måste  tillåta fri spridning på samma villkor. Juridiskt säkerställs detta genom att Upphovs mannen först fastställer sin upphovsrätt (copyright) till programkoden och sedan tillåter att alla som förbinder sig att tillämpa copyleft-principerna får använda programkoden fritt.
Corba (Common Object Request Broker Architecture) En specifikation för hur programmerare skriver gränssnitt för objekt som ska kunna samverka, fastställd av organisationen med samma namn. Corba ingår i OMG, Object Management Group. Syftet med Corba är att objekt från olika leverantörer ska kunna samverka, oavsett vilka programspråk och operativsystem som används.
Cots (commercial off-the-shelf) Om apparater och komponenter som kan köpas rakt över disk och användas direkt.
Cracker alternativ beteckning på personer som begår dataintrång. Dessa kallar sig själva för hackare, men många hederliga hackare (skickliga programmerare) kallar dem för crackers och vill behålla ordet hackare för sig själva. Ordet anknyter till brottslig verksamhet, som i ”crack a safe” (spränga ett kassaskåp). Distinktionen mellan hackare och cracker är inte allmänt vedertagen. Datatermgruppen föreslår ”knäckare” som svensk översättning av cracker.
Crossposting är när man, avsiktligt eller oavsiktligt, lägger inlägg i flera newsgroups på Internet.
Crusoe en processor som utvecklats av det hemlighetsfulla företaget Transmeta och som visades upp i januari 2000. Crusoe är en snabb och strömsnål processor avsedd för bärbara datorer och mobila apparater. Den bygger på en kombination av kretsar och mjukvara och innehåller relativt få transistorer. Tack vare mjukvaran kan den översätta instruktioner avsedda för Intel-processorer till sin egen instruktionsuppsättning, alltså uppträda som en Intel-processor och köra Windows. Men den är främst avsedd för en portabel version av Linux. Användarna ska kunna uppdatera processorn genom att läsa in ny mjukvara.
Cscw (computer supported cooperative work). System som underlättar databaserat arbete i grupp. Vanliga funktioner är delade dokumentarkiv, diskussionsdatabaser och gemensamma skriv- och ritytor (whiteboards) samt videokonferenser.
Csd (circuit switched data) datakommunikation över gsm-systemet med hjälp av modem.
CSLIP (compressed SLIP) en variant av SLIP protokollet som komprimeras.
CSMA/CD (carrier sense multiple access with collision detection) Protokoll som definierar hur datorerna ska sända data i ethernetledningar.
Css Det finns två betydelser av Css den vanligaste är: 1. (cascading stylesheets) (kaskadmallar). Möjlighet att ge webbsidor en förutbestämd grafisk utformning. (Normalt är detta bestämt av webbläsaren.) En sida knyts till en specifik mall som definierats av sidans upphovsman eller av användaren. Dessutom har webbläsaren liksom tidigare en mall. Ordet kaskad syftar på denna mångfald av mallar. Vilken som tillämpas bestäms av användaren. Detaljer som inte är specificerade i en mall visas i enlighet med en sekundär mall. En mall kan bifogas en webbsida, eller också är sidan länkad till mallen. 2. css = content scrambling system. En krypteringsalgoritm som används i dvd-skivor och alltså behövs i dvd-spelare. Se även decss.
CTI (computer telephony integration)  Samlingsnamn för olika program som låter telefonväxlar samverka med datasystem. En säljare kan till exempel få upp data om den uppringande på sin dataskärm så snart han lyfter på luren. Se även ”cit”.
Cyber trendig förled, hämtad från ordet cybernetik, som kan översättas med elektronisk styr teknik. Kybernetes är grekiska för styrman. Som upphov till termen brukar man ange Norbert Wieners bok ”Cybernetics” från 1947, men ordet användes i besläktad betydelse redan 1843 av André Marie Ampere, han som gav namn åt strömstyrkan.
Cyberspace en vision om ett virtuellt samhälle skapat i ett globalt datornät. Internet utgör för närvarande ryggraden i det som kallas cyberspace.
Cybersquatting att registrera in ett känt företags namn som domännamn innan företaget själv hinner göra det. Detta görs ofta i hopp om att företaget ska lösa in namnet för dyra pengar. Kallas ibland för domännamnsstöld, men det har tagit lite tid för rättsväsendet i olika länder att avgöra om det verkligen rör sig om brott. Både i USA och i Storbritannien har cybersquattare ålagts att lämna ifrån sig rätten till domännamn till storföretag och dessutom dömts till böter. I USA finns sedan 1999 en lag, The Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act.