IT-Ord B

B

B allmänt förekommande förkortning för byte (åtta bitar). Förkortningen har aldrig stadfästs av de internationella standardiseringsorganen, men används ändå. Jämför med ”bit”.
B2B business to business. Elektronisk handel mellan företag.
B2C business to consumer. Elektronisk handel mellan företag och konsument.
back office personal och avdelningar som inte har direkt kontakt med företagets kunder; datortillämpningar som används av denna personal och dessa avdelningar.
Backbone nät med hög överföringshastighet som är sammankopplat med andra nät till en slags motorväg för datatrafik. På svenska används uttrycket ryggradsnät.
backend bakände. Servrar och databaser som inte är synliga för slutanvändaren, även om de arbetar åt denne.
Backplane bakplan. Syftar ursprungligen på baksidan av en dator. Numera avser man anslutningar för nätkablar, minnesenheter och andra tillbehör samt kort platser, även om de inte fysiskt befinner sig på baksidan. Termen används om hårdvara i nätverk när man syftar på vad och hur mycket som kan anslutas och hur stor belastning apparaten klarar.
Bakdörr en icke dokumenterad möjlighet att ta sig in i ett program, vanligtvis i form av ett extra lösenord. Programmerare lägger ofta, helt legitimt, in bakdörrar i program för att kunna göra felsökning.
Bandbredd (bandwidth) ordet är hämtat från radioteknik, där det syftar på frekvensomfång. Större frekvensomfång (bredd) ger ökad kapacitet för data överföring. En ”snabb” förbindelse är egentligen inte snabbare än en ”långsam”, det är snarare skillnaden mellan en lastbil och en personbil. Man får över lasten snabbare med lastbil därför att  den rymmer mer, inte för att den är snabb. ”Bandvidd” är en dålig försvenskning. Det heter bandbredd eller överföringskapacitet.
Bandstation en bandstation används för att göra säkerhetskopior av hårddiskar (Backup)
Bandvidd dålig försvenskning av bandwidth. Den rätta svenska termen är bandbredd.
Bandwidth bandbredd
bang path behöver man numera inte bekymra sig om. Men i internets barndom måste avsändaren ange exakt vilken väg meddelandet skulle ta till mottagaren. Varje internetserver på vägen måste anges. De skildes åt med utropstecken, som utlästes ”bang”, därav namnet.
Basic beginners all-purpose symbolic instruction code. Ett lättlärt Programmerings språk, utvecklat 1964 av John Kemeny och Thomas Kurtz. Det används sällan i professionella sammanhang, men finns i många varianter för hobbyprogrammerare och för utbildning.
Batch batchkörning eller satsvis bearbetning är bearbetning av i förväg insamlat material, ordnat på ett sådant sätt att körningen kan ske utan hjälp av operatör. Innebär ofta att databaser uppdateras i efterhand med den senaste tidens transaktioner, alltså motsatsen till oltp.
Baud modulationshastighet i modem. På grund av komprimering av data är anatalet baud oftast mindre än modemets datahastighet mätt i bps.
BBS (bulletin board service) elektronisk anslagstavla. En tjänst som ger abonnenterna e-post och diskussionslistor. Ofta är bbs:er inriktade på speciella intressen. Bbs:er var från början skilda från internet. Numera är de ofta integrerade med internet. Flera av dagens internetoperatörer började som bbs:er.
Bcc (blind carpon copy) hemlig kopia. Namn som anges i fältet bcc på ett e-postformulär blir osynliga för övriga mottagare av e-brevet. Man kan skicka brev till Alice med kopia (cc) till Bob och hemlig kopia (bcc) till Charlie. Då kan Alice se att Bob har fått en kopia. Bob ser att Alice är huvudmottagare. Men ingen av dem ser att Charlie har fått en kopia. Charlie kan förstås se både Alices och Bobs namn. (Om man lägger in två eller flera bcc-mottagare så ser varje bcc-mottagare sitt eget namn, men inte de andra bcc-mottagarnas namn.)
BCP (bandwidth control protocol) ett extra protokoll som kan finnas inom PPP. Det är till för att styra och kontrollera extra bandbredd. T.ex kan ISDN köra på 64 kbit/s eller 128 kbit/s och BCP hanterar när växlingen mellan dessa hastigheter skall ske.
Bento filformat för multimedia. Utvecklades av Apple och ingick i det sedermera nedlagda Opendoc-systemet. Uppkallad efter japanska matlådor med många små fack. Möjliggör att olika datatyper som text, ljud, bild och video lagras och hanteras som en enda fil.
Beramad betyder planerad – och ingenting annat!
Beslutstödssystem totalt fem s i ordet best effort ”(efter) bästa förmåga” – vanlig beteckning på tjänstekvaliteten på Internet i dess grundform. All trafik behandlas lika, och systemet gör sitt bästa för att leverera meddelanden så snabbt som möjligt – men det ges inga garantier. Alternativet är quality of service (qos), garanterad tjänstekvalitet, där man får den överföringskvalitet man betalar för.
Beta-test den fas i ett programs utveckling när man släpper ut det till vanliga användare för att de ska testa det och rapportera fel (buggar) som de hittar. Tidsbegränsade beta-versioner av program sprids ofta gratis på Internet för att man ska kunna nå en stor skara beta-testare.
Betaversion en testversion av ett program eller applikation. Den anses inte kommersiellt helt klar. Fungerar till stora delar men felaktigheter finns i större omfattning än vad kan förväntas på en färdig version. Förbeta, versionen före beta, kallas alfaversion.
Bildläsare även kallad skanner. Apparat som läser av en pappersbild (eller text) och lagrar den i en dator.
Bildpunkt varje bild är uppbyggd av små rektanglar med olika färg. Desto mindre bildpunkter, desto bättre upplösning – men även desto större bildfil.
Bindview amerikanskt företag i datasäkerhetsbranschen. Köpte 1999 företaget Netect och fick på köpet säkerhetstestningsprogrammet Hackershield.
Binär skriven enbart med ettor och nollor. Förväxlas ibland med digital. Allt som är binärt är digitalt, men allt som är digitalt är inte binärt. Det binära talsystemet används i datorer eftersom det ger minst risk för förväxling av värden – en siffra är antingen en etta eller en nolla, inget annat.
Binärfil datafil som är kodad så att den måste tolkas bit för bit, i motsats till textfiler som kan hanteras i bytes, dvs. ett helt tecken i taget. Program och filer för bilder, ljud och video är nästan alltid binärkodade.
Binärkod det som man får när man kompilerar ett datorprogram. Binärkod består av ettor och nollor och är alltså obegriplig för människor, men den är en förutsättning för att datorn ska kunna köra programmet.
Bit den minsta enheten i binär information. En bit är antingen en etta eller en nolla. Åtta bit (eller bitar) är en byte, uttalas ”bajt”. Ordet bit bör inte förkortas. Är en binär informationsenhet som utgör grundenheten i all databehandling. Skriv kbit för kilobit.

 

 

Bitmappad om bild eller tecken: beskriven och återgiven som ett mönster av rutor eller prickar. En bitmappad eller rasteruppbyggd bild blir kantig när den förstoras av ett datorprogram. Motsats: vektoriserad.
BITNET akademiskt datornät, ursprungligen för IBM-datorer.
B-kanal bärkanal (bearer channel) logisk ISDN-förbindelse för dataöverföring med en överföringskapacitet på 64 kbit/s. Ett vanligt Telia Duo abonnemang innehåller två B-kanaler och en D-kanal.
bleeding edge syftar på ”leading edge”, alltså spetsteknik. Bleeding edge är sådant som visserligen låter jättebra, men…
blob binary large object. En mycket stor fil, till exempel en bild, videosnutt eller ljudfil, som lagras i en databas. En blob är i detta sammanhang, trots namnet, motsatsen till ett objekt i en objektdatabas. Objektdatabasen kan manipulera objektet direkt, medan en blob måste läsas in i en passande tillämpning innan den kan öppnas och köras.
Bläddrare se browser.
BMP vanligt filformat för bitmappade digitala bilder.
Bookmark (bokmärke) Beteckning i www-läsare för arkiverad URL (länk-adress), som gör att man snabbt och enkelt hittar tillbaks till en sida i www. Alternativa benämningar är Hot Item eller Favorite.
Boolean,boolesk,boolesk beteckning på ett sätt att skriva logiska regler och villkor för sökningar med de tre termerna AND, OR och NOT. Uppkallad efter 1800-talslogikern George Boole. Han strävade efter att förena formell logik och matematik. Därför kom Booles principer till användning när de första datorerna konstruerades och när man började programmera. För att en dator ska kunna lösa ett matematiskt problem måste man nämligen först – även om det numera sker omärkligt för användaren – formulera det som ett logiskt problem. Det finns fler logiska villkor än AND, OR och NOT, till exempel IF THEN och XOR. Men de tre booleska termerna räcker. Allla andra logiska villkor kan uttryckas med AND, OR och NOT. Boolesk uttalas ”polsk” med O som i ”sol”.
Bot kortform för robot, uttalas ”bått”
Bpr står för business process reengineering, vilket kan återges med datorstödd omstrukturering av affärsprocesserna. Bpr börjar med en grundlig omvärdering av företagets verksamhets- och informationsflöde. En ny företagsstruktur skapas sedan med det datorstödda informationsflödet som grund.
Bps (bit per second) kommunikationshastighet räknat i databitar per sekund.
Brandvägg firewall. En gateway som tar emot alla anrop från andra nätverk och från telenätet för att skydda det egna nätverket. En typisk brandvägg är en Unixdator som inte innehåller några känsliga data, bara nätverksprogram och säkerhetsfunktioner. Brandväggen kan övervaka inkommande samtal och även ha funktioner som återringning (callback) eller en så kallad iron box.
Bredband (broadband) används om datakommunikation med hög kapacitet, tillräckligt för att man ska kunna överföra rörliga bilder och ljud. Gränsen för vad som räknas som bredband flyttas hela tiden. År 2000 krävs minst två megabit per sekund för att man ska tala om bredband.
BRI (basic rate interface) den vanligaste sortens ISDN-abonnemang. Telia kallar BRI för Telia-Duo.
Broadcasting rundsändning. En äldre teknik som används i lokala nätverk. Alla anslutna datorer tar emot alla meddelanden. Sorteringen görs av mjukvara hos mottagaren. – Annars betyder broadcasting radiosändning.
Browser (WWW-browser)  program för att läsa (bläddra bland) WWW-sidor.
Brygga se gateway.
Brödtext benämning på vanlig oformaterad text.
BSD Berkeley Software Distribution eller Berkeley Software Design. Syftar på en version av Unix som utvecklades på Berkeley-universitetet. på 1980-talet under medverkan av bland andra Bill Joy. Kallas ofta för Berkeley-Unix. Ligger till grund för flera kommersiella varianter av Unix och även för varianter av Unix som sprids fritt. BSD brukar räknas som ”äkta” Unix, trots att det inte är godkänt av X Open.
BTW (by the way) Vanlig amerikansk förkortning i e-post och News.
Bug (bugg) fel i dataprogram.
Bundla sälja ett program som är kopplat till något annat, till exempel Internet Explorer som är kopplat till Windows 98.
Buss den fasta länken mellan exempelvis processor och anslutningskort kallas för datorbussen. Ju snabbare bussen är, ju snabbare går dator.
Byte den vanliga måttenheten för digital information. En byte är åtta bitar, alltså åtta ettor och nollor. Uttalas ”bajt”. Förkortas ofta B. En föreslagen svensk beteckning som sällan används är ”oktett”.
Bytekod den halvsmälta form av Java som används när Java-program (applets) skickas över Internet. Det är varken källkod eller binärkod som kan köras direkt. Bytekoden måste tolkas i en virtuell maskin (vm) i mottagardatorn. Fördelen med systemet är att den som skickar ut bytekod inte behöver bekymra sig om vilken slags dator mottagaren har. Anpassningen sker lokalt. Nackdelen är att det blir lite långsamt.