IT-Ord A

A

 Aar (inheritance) en grundläggande egenskap i objektorientering. Gör det möjligt att återanvända programkod. I objektorientering försöker man avbilda yttervärlden. För att beskriva ”människor” i dataprogram skapar man först klassen ”människa”. Enskilda människor är ”instanser” av den klassen. Underordnade klasser som ”kvinna”, ”man”, ”barn” skapas genom arv. Man utgår från klassen ”människa” och lägger bara till det som är särskiljande.
Abi (applikation binary interface) Programmeringsgränssnitt för binärkod; specifikationer som hjälper en programmerare att skriva kod direkt för en viss processor.
Access betyder åtkomst. Accesstid är ett mått på hur lång tid det tar att komma åt någonting, t ex information från en hårddisk.
Acrobat ett multimediaverktyg från Adobe som ger PDF-filer. Med pluginprogrammet Amber kan du via en webbklient enkelt läsa ner PDF-filer.
Acrobat Reader ett fritt program för att läsa filer i PDF-format (Portable Document Format) från företaget Adobe. PDF-dokumenten skapas i regel med någon av Adobes kommersiella produkter, som t.ex. Acrobat Pro eller PageMaker.
Active Desktop i detta skick fungerar skrivbordet som en webbsida, som synkroniseras med speciella Internet-sidor för att uppdatera viss information på ditt skrivbord. En Microsoft Windows-produkt.
Active Directory en strukuir i Windows 2000 som gör det möjligt att hålla reda på eller lokalisera alla objekt i nätverket. Det ger administratören en  hierarkisk överblick över nätverket och en central plats från vilken det kan hanteras.
active matrix se aktiv matris
ActiveX en teknik för att infoga program och även anropa extarna program från WWW-sidor (med hjälp av Microsofts OLE).
Administrator (administratör) den person som ansvarar för underhållet och säkerheten i ett nätverk. Denna person har full behörighet i hela systemet.
ADSL asymmetrical digital subscriber line. Den mest kända företrädaren för dsl- eller xdsl-familjen. Adsl kallas för asymmetrisk därför att abonnenten har hög bandbredd till sig, så att hon kan ta emot digital video, men låg bandbredd ut. Man räknar nämligen med att abonnenten inte sänder digital video själv, utan
affiliate program syftar på när ett företag uppmanar andra att lägga in en webblänk till företaget på sina webbsidor. Leder länkarna nya kunder till företaget får länkaren en slant för tjänsten.

 

 

agent ett program som samlar in, bearbetar, filtrerar och vidarebefordrar information utan att direkt styras eller övervakas av en människa. Särskilt när man talar om ”intelligenta agenter” menar man att programmet kan ställas in av användaren och även, genom användande av statistisk analys eller artificiell intelligens, har förmågan att anpassa sig till dennes vanor och önskemål.
Agp accelerated graphics port. Gör det möjligt att snabbt visa tredimensionell grafik på vanliga persondatorer. Agp är en specifikation för ett gränssnitt för sådan grafik, utvecklat av bland andra Intel, som har tagit fram ett chipsset för agp.
Ai (artificiell intelligens) program som efterliknar mänskligt beteende och tänkande; den tillämpade vetenskap som diskuterar vad som är mänskligt tänkande och försöker efterlikna det. Två riktningar finns. Den starka tolkningen av ai eftersträvar dataprogram som i någon bemärkelse är omöjliga att skilja från människor som löser samma uppgift. Den svaga tolkningen nöjer sig med att se ai-program som användbara redskap. Typiska uppgifter för ai är mönsterigenkänning, bildanalys, talförståelse, skapande av bevis och spel. Kända ai-program är neurala nätverk, genetiska algoritmer, cellautomater och expertsystem.
AIFF format för att lagra digitaliserat ljud.
AIM America Onlines eget system för ”instant messaging”, alltså att skicka lappar över internet.. Det är inte samma som ICQ, trots att även ICQ sedan 1998 ägs av America Online.
Aix IBMs version av Unix. Sedan slutet av 1990-talet satsar IBM även på Linux.
aktiv matris (active matrix.) kallas även för tft, thin film transistor. Det är en teknik för konstruktion av lcd-skärmar som gör att de bättre återger snabba förändringar i bilden. Man slipper släpspår efter musrörelser. Varje punkt i bildytan (pixel) har en egen transistor som stänger av och på ljuset. Det blir bra men dyrt jämfört med passiv matris. Aktivt kort skriv hellre smartkort alfa numerisk av alfabet och numerisk. Bokstäver och siffror (och alla andra tecken). Det som förr kallades för ”alfanumeriska data” kallar man numera vanligen bara för ”text”.
Alias är i Macintoshs operativsystem genvägar till filer i form av en extra ikon, som kan placeras där det är praktiskt.
Analog om metoder för att representera objekt och processer kontinuerligt, med mellanvärden. Exempel är vinylskivor, vanlig fotografering samt vanlig telefoni. Alla analoga data måste konverteras till digital form för att man ska kunna bearbeta dem i dator.

 

 

Analog Joystick reagerar på joystickens utslag, ju större utslag desto mer svänger ex: ett flygplan. Lämpar sig bäst för bilspel, flygspel och andra spel där man är beroende av känsliga rörelser.
Analog överföring en kommunikationsmetod som utnyttjar en kontinuerlig signal, varierad antingen i amplitud eller frekvens. Bredbandsnätverk använderanaloga överföringar.
AND (och) är i boolesk algebra termen för en konjunktion.
Animerad GIF-bild ett sätt att visa små animationer direkt på en webbsida är att göra små GIF- animationer. De utgörs fysiskt av en enda GIF-fil, men består egentligen av många olika GIF-bilder i en följd.
Ankare i html markerar ett ankare början och slut på en hypertextlänk. Med hjälp av ett ankare i ett dokument kan man komma direkt till den plats där ankaret placerats.
Announce översätts med till exempel tillkännage eller presentera. Absolut inte med annonsera, som heter ”advertise” på engelska.
Anonym FTP (anonymous ftp) – tjänst för kopiering av filer över Internet utan att man behöver ha användarkonto på arkivdatorn.
ANSI (american national standards institute) en standardiseringsorganisation.
Ansluta att logga in en arbetsstation på en server.
Anslutningstid den tid en användare är uppkopplad mot filservern.
Användare uttryck för den person som har satt igång en uppsättning åtgärder på ett datorsystem.
Användargrupp en datorklubb där användarna utbyter tips och information, publicerar ett nyhetsbrev, har en lokal BBS och lyssnar till försäljare på konferenser.
Användarrättigheter styr rättigheter för grupper och konton.
Användningsfall (use case) inventering av de behov och krav som olika användare – kunder, operatörer, reparatörer, andra anslutna apparater – har på ett system. Den första fasen i system utveckling enligt ett synsätt som lanserades av Ivar Jacobson i hans Objectory-metod och som har anammats i objektorienterad systemutveckling, till exempel i uml.
AOL America Online.
API (application programming interface) programmeringsgränssnitt. En till lämpnings gränssnitt mot andra tillämpningar; de regler man måste följa när man skriver tillämpningar som ska kommunicera med en given tillämpning.

 

 

Applet har inte något med Apple att göra, utan är en kortform av application (tillämpning). En applet är ett litet program, gärna skrivet i Java, som kan skickas över Internet och (mer eller mindre) direkt exekveras på användardatorn. En applet har normalt mycket begränsade rättigheter att komma åt filer och program på den dator där den körs.
Appliance betyder ungefär ’apparat’. Termen används ibland om ett slags förenklad persondator som klarar webbsurfning och kanske någon annan specifik uppgift, men inte mer. Ordet används också om apparater som spisar, tjuvlarm och tv-apparater, i synnerhet när de förses med internetanslutning.
Arbetsstation en kraftfull dator med ansenlig beräkningskraft och snabb grafik.
Archie tjänst och program för att söka i databaser efter filer i filarkiv på Internet.
ARP (address resolution protocol)  Det protokoll som används för att översätta datorernas logiska IP-nummer till fysiska nätadresser.
Arpa heter numera Darpa
Arpanet föregångaren till internet, skapad av den amerikanska krigsmaktens forskningsanstalt Arpa, numera Darpa.
Array betyder rad eller räcka. 1. en diskarray är ett antal sammankopplade diskar som fungerar som en enhet; 2. inom programmering är en array en tabell med data av samma typ, till exempel årets dagar, som kan sökas med hjälp av ett eller flera index. Den svenska termen är ”fält” enligt SIS, men en vanligare översättning är vektor.
AS400 AS/400 är en minidator från IBM. Namnet skrivs i CS utan snedstreck.
ASAP (as soon as possible)  Vanlig amerikansk förkortning i e-post och News.ASCII (American Standard Code for Information Interchange)  De första 128 tecknen som är gemensamma för det flesta datasystem. Tyvärr ingår inte ÅÄÖ bland dessa, varför det finns en svensk ”ASCII”-variant, där ][\}{| ersätts med ÅÄÖåäö.
Ascii (american standard code for information interchange) Uttalas aski. Det vanligaste systemet för att representera bokstäver, siffror och andra tecken i persondatorer. Varje tecken representeras med ett nummer. Äldre ascii har sju bitar, vilket ger 128 tecken, nyare ascii, som är vanligare, har åtta bitar och alltså 256 tecken.
ASCII-fil tecken lagrade i en fil med det vanligaste standardiserade teckenformatet, ASCII.

 

 

Asic application specific integrated circuit. Tillämpningsspecifik integrerad krets, alltså en skräddarsydd krets för en viss tillämpning. Tillverkas typiskt i små serier för att byggas in i maskiner. Se även vhsic.
Asp (active server page) En webbsida som innehåller program eller script som exekveras i webbservern innan resultatet sänds till användaren.
Assembler assembler är ett programmeringsspråk på låg och detaljerad nivå, nära maskinkod.
asymmetrisk kryptering asymmetrisk kryptering kallas på svenska även för ”kryptering med öppen nyckel”. Man använder en nyckel för att kryptera texten, men för att dekryptera den krävs en helt annan nyckel. Den ena av nycklarna sprids fritt, den andra hålls hemlig av ägaren. Mest känd är RSA-algoritmen. Den stora fördelen med asymmetrisk kryptering är att man slipper problemet med att skicka en hemlig krypteringsnyckel till motparten. Asymmetrisk kryptering är därför en förutsättning för säker kryptering med många inblandade, som på webben.
Asynkron det som är asynkront är inte synkroniserat, alltså inte bundet i tiden av andra processer eller av på förhand bestämda tidpunkter. Asynkron datakommunikation kan påbörjas och avslutas när som helst. Början och slutet markeras av särskilda signaler. Atm (asynchronous transfer mode) är ett känt exempel på ett asynkront system. Asynkrona processer i en dator är sådana som pågår oberoende av andra program, till exempel en utskrift ”i bakgrunden”.
Atm har minst tre betydelser:1. asynchronous transfer mode är en teknik för digital dataöverföring med mycket hög kapacitet. Upp till 622 megabit per sekund är möjligt. Data sänds som celler eller paket, som hanteras oberoende av varandra. Bandbredden delas oftast upp i flera parallella dataflöden. Jämför dtm. 2. Adobe Type Manager. Ett program som gör att bitmappade typsnitt inte blir kantiga på bildskärmen, utan får mjukt rundade former.  3. automatic teller machine är en amerikansk beteckning på bankens uttagsautomat.
Attachment bilagor som skickas med e-post. Allt som går att lagra digitalt går att skicka med dessa bilagor till e-post.
Attribut ibland kan (eller måste) man ge vissa attribut till HTML-taggar. De utgör inställningar som påverkar det taggen utför. Exempelvis kräver taggen IMG (som visar en bild) attributet SRC=”URL” (som talar om vilken bild som ska visas).
AU format för att lagra digitaliserat ljud.

 

 

Autentisering (authentication) behörighetskontroll, identitetskontroll. Kontroll av att en person som identifierar sig över datanät har giltiga identitetsbevis och/eller att hon har behörighet att komma åt vissa tjänster eller resurser.
AVI format för att lagra film.